välkommen till Trace4Value

Trace4Value: Traceability for Sustainable Valuechains

Vill du veta mer?

Anmäl dig till Trace4Values e-postlista så återkommer vi med information om diskussionsforum och resultat. Anmäl dig här >>

Vad är Trace4Value?

Trace4Value samlar aktörer från flera branscher för att adressera utmaningen med hållbar systemtransformation. Utmaningen är komplex och kräver samarbete genom flera delar av innovationssystemet och medverkan av parter från både industri, akademi och aktörer i form av branschföreträdare. Sveriges industri går just nu mot omställning mot klimatneutral och cirkulär produktion där resurseffektiva och resilienta värdekedjor är en förutsättning. Omställningen från linjär till cirkulär ekonomi är halva lösningen på klimatkrisen; så viktig är frågan idag. Trace4Value kommer att fungera som en plattform för att driva en utveckling där innovation kan skapa nationell och internationell konkurrenskraft där cirkulär ekonomi är en exportvara och bidrar till en social och kulturell hållbar industri. 

Genom Trace4Value kan industrin vara en del av en hållbar systemtransformation samtidigt som företagen stärker sin konkurrenskraft. Omställningen från linjär till cirkulär ekonomi är systemisk och genomgripande och kan inte genomföras isolerat av företag, organisationer eller andra delar av samhället. Det krävs samarbete över gränserna och det behövs stora åtgärder. För industrins del betyder det att man behöver samarbeta över hela värdekedjan, och Trace4Value adresserar flera dimensioner. 

Projektets stora bidrag är överhörningen och det ömsesidiga lärandet mellan de branscher som är representerade och projektets arbete med policy och påverkan syftar till att sprida resultatet till aktörer långt utanför projektet. 

Bakgrund

Det övergripande problemet som Trace4Value adresserar är att vi behöver gå från en linjär ekonomi till en cirkulär. Dagens nyttjande jordens ändliga resurser behöver förändras i grunden och vi behöver arbeta på många fronter, från kultur till teknik, för att etablera ett hållbart samhälle. Utmaningen beskrivs utförligt både på nationell nivå i regeringens Handlingsplan för cirkulär ekonomi – handlingsplan för omställning av Sverige och i FN:s klimatrapport, IPCC. Att det är bråttom att komma fram med nya lösningar och arbetssätt är tydligt. Initiativet Trace4Value utgår från ett samarbete mellan delegationen för cirkulär ekonomi och fem strategiska innovationsprogram och Trace4Value tar sin utgångspunkt i det arbete som gjorts av Expert­gruppen för spårbarhet. Expertgruppen identifierade fem prioriterade frågor i sin slutrapport 2021: 1) Värdet av att stärka spårbarhet ligger främst i att genom återvinning och åter­an­vänd­ning minska negativ påverkan inom flera hållbarhetsområden, 2) stärka lönsamhet och konkurrens­kraft, 3) främja innovationer och teknikutveckling, samt att 4) bättre bibehålla resur­sernas värde och 4) undvika ”down cycling”.

Med Trace4Value vill vi ta ett mer holistiskt grepp genom att samverka på systemnivå och använda de fördelar som Sverige har som framgångsrikt innovationsland, där kulturen ger oss unika möjligheter att samverka för att öka takten i omställningen till ökad hållbarhet och en cirkulär ekonomi.

Citat om Oss

ReSource

”Vi är stolta och glada för att vara med och driva Trace4Value. Inte bara för att spårbarhet är en av nycklarna för att få till ett mer hållbart samhälle, då det möjliggör kvalitetssäkring och cirkulär användning av produkter och material. Utan också för att vi i detta projekt lyckats samla flera olika lösningar och aktörer som har en chans att lära av och utveckla varandra samt testa på spårbarhetslöningar i större skala, vilket kan stötta implementering av kommande lagstiftning gällande produktpass.”

Elin Larsson, programchef

Metalliska Material

”Metallindustrin har länge haft en hög grad av cirkularitet, där nästan allt metallskrot återvinns och blir ny metall. Med modern teknik kan vi spåra metall ännu bättre än tidigare och öka precisionen i och därmed värdet av den återvunna metallen. Därför är Trace4Value en viktig satsning som ligger helt rätt i tiden.”

Gert Nilsson, programchef

BioInnovation

”Vårt förarbete har visat hur viktigt det är med ett branschöverskridande projekt, vi har så mycket att lära av varandra i form av lösningar och kunskap.”

Sverker Danielsson,
bitr programchef

Delegationen för Cirkulär ekonomi

”Det är fantastiskt bra att Vinnova finansierar detta viktiga initiativ för att stötta svensk industris omställning från linjärt till cirkulärt. Vi vet idag att resursfrågan står för halva lösningen till klimatkrisen och det behövs omfattande åtgärder och ett helt nytt sätt att jobba över värdekedjan för att lyckas med den cirkulära transformationen. Trace4Value samlar nu ett antal relevanta Strategiska Innovationsprogram (SIPar) som representerar kedjan från gruva till slutkund. Det är ett nytt sätt att jobba, och skapar verkligen förutsättningar för att utveckla lösningar och testa nya innovativa cirkulära lösningar.”

Monica Bellgran, Professor Produktionsledning KTH, och ledamot i Delegationen för Cirkulär Ekonomi

PiiA, Processindustriell IT & Automation

”I diskussioner med processindustrin är hållbarhet och cirkulära flöden en återkommande fråga. Jag ser stora värden i att vi nu gör ett samarbete som går över branschgränserna. Processindustrin har arbetat mycket med digitalisering och spårbarhet vilket är en nyckel för att följa material genom hela kedjan och till återanvändning. Samtidigt ser vi att flera andra branscher har kommit mycket långt kring återanvändning och vi har massor att lära.”

Peter Wallin, programchef

Swedish Mining Innovation

”Våra aktörer har tidigare samlats inom projekten Traceability och Tracemet för att lösa utmaningarna kopplade till spårbarhet. Projekten har visat på stor potential men fortfarande återstår mycket att lösa innan vi har ett spårbarhetssystem på plats. Jag är mycket glad att Trace4Value erbjuder möjligheter att fortsätta det viktiga arbetet. Vi vet räcker det inte med återvinning, vi måste även jobba för hållbar sourcing av råmaterial. Även vid 100 % återvinning av metaller måste vi ändå öka den primära produktionen för att tillgodose samhällets behov. Sverige har unika möjligheter att ta ledarskap när det gäller hållbart producerade metaller och mineral, och spårbarheten är nyckelfråga.”

Jenny Greberg, programdirektör Swedish Mining Innovation

Våra partners