Informationsintegration och delning

Informations-integration & delning

Sophie-Charpentier-1080-x-1080-1

Den information som samlas in via ett spårbarhetssystem inkluderar bl.a. data kring vem som tillhandahåller, nyttjar, förädlar och använder en produkt eller resurs under dess hela livscykel. I detta avseende är det viktigt att utvärdera hur informationen ska samlas in, lagras och i sin tur delas.

Information måste kunna delas mellan olika system och aktörer, inte bara i redan upparbetade konstellationer, utan även mellan för varandra tidigare okända aktörer, samt mellan aktörer från olika industridomäner och branscher. För att kunna nyttja relevanta standarder för informationsdelning eller utveckla nya sådana standarder, är det nödvändigt med nytänkande gällande informationsmodellering och datarepresentation. Detta kan i sin tur möjliggöra upptäckande, kon­figurering och exekvering av nya värdekedjor på ett automatiserat sätt.

Arbetet inom detta område inkluderar därför koordinering och integrering av standarder för informationsdelning för de olika delprojekten samt möjliggörande av informationsdelning mellan olika spårbarhetssystem. Fråge­ställningar inom arbetspaketet inkluderar informationsintegration och -delning mellan olika system.

Den information som samlas in via ett spårbarhetssystem inkluderar bl.a. data kring vem som tillhandahåller, nyttjar, förädlar och använder en produkt eller resurs under dess hela livscykel. I detta avseende är det viktigt att utvärdera hur informationen ska samlas in, lagras och i sin tur delas.

Information måste kunna delas mellan olika system och aktörer, inte bara i redan upparbetade konstellationer, utan även mellan för varandra tidigare okända aktörer, samt mellan aktörer från olika industridomäner och branscher. För att kunna nyttja relevanta standarder för informationsdelning eller utveckla nya sådana standarder, är det nödvändigt med nytänkande gällande informationsmodellering och datarepresentation. Detta kan i sin tur möjliggöra upptäckande, kon­figurering och exekvering av nya värdekedjor på ett automatiserat sätt.

Arbetet inom detta område inkluderar därför koordinering och integrering av standarder för informationsdelning för de olika delprojekten samt möjliggörande av informationsdelning mellan olika spårbarhetssystem. Fråge­ställningar inom arbetspaketet inkluderar informationsintegration och -delning mellan olika system.

Sophie-Charpentier-1080-x-1080-1

Arbetet ska säkerställa informationsdelning mellan olika delsystem och aktörsgrupper genom att koordinera arbetet kring informationsdelningsstandarder och integreringen av dessa. Det inkluderar både vilken information som ska delas samt hur detta ska göras. Spårbarhet och informationsdelning ger en ökad transparens kring produkter och tillgångar i form av bl.a. innehåll, funktion, kvalitet, status, slitage, brukande och kan på så vis bidra till att uppnå mer cirkulära produkt- och materialflöden.

Arbetet ska säkerställa informationsdelning mellan olika delsystem och aktörsgrupper genom att koordinera arbetet kring informationsdelningsstandarder och integreringen av dessa. Det inkluderar både vilken information som ska delas samt hur detta ska göras. Spårbarhet och informationsdelning ger en ökad transparens kring produkter och tillgångar i form av bl.a. innehåll, funktion, kvalitet, status, slitage, brukande och kan på så vis bidra till att uppnå mer cirkulära produkt- och materialflöden.

Motivering

Det kommer troligtvis inte förekomma en unik spårbarhetslösning som samlar in och delar all data för samtliga aktörer genom alla olika produkters, komponenters och materials livscykler, utan istället flera olika lösningar på olika marknader och för olika produktkategorier. Därför behövs flera leverantörer av såväl data som databaser och digitala miljöer. Om man ska kunna skörda möjligheterna med delade datamängder och information är det därför viktigt med interoperabilitet mellan olika system, och därför nödvändigt att jobba med informationsintegration och delning. Chalmers Industriteknik (CIT) arbetar med forskningsnära utvecklingsprojekt i samverkan med näringsliv, offentlig sektor och akademi/institut. Som projektledare till KEEP och andra projekt som fokuserar på spårbarhetslösningar i olika branscher, ser CIT sig som en stark ledare för att samordna de olika delprojekten i Trace4Value och jobba mot ett gemensamt mål när det gäller informationsintegration och delning.