Hoppa till innehåll

Informationsintegration och delning

Målet med detta delprojekt är att hitta gemensamma lärdomar och lösningar för alla delprojekt inom Trace4Value med avseende på bland annat datadelning.

Den information som samlas in via ett spårbarhetssystem inkluderar bl.a. data kring vem som tillhandahåller, nyttjar, förädlar och använder en produkt eller resurs under dess hela livscykel. I detta avseende är det viktigt att utvärdera hur informationen ska samlas in, lagras och i sin tur delas.

Information måste kunna delas mellan olika system och aktörer, inte bara i redan upparbetade konstellationer, utan även mellan för varandra tidigare okända aktörer, samt mellan aktörer från olika industridomäner och branscher. För att kunna nyttja relevanta standarder för informationsdelning eller utveckla nya sådana standarder, är det nödvändigt med nytänkande gällande informationsmodellering och datarepresentation. Detta kan i sin tur möjliggöra upptäckande, kon­figurering och exekvering av nya värdekedjor på ett automatiserat sätt.

Arbetet inom detta område inkluderar därför koordinering och integrering av standarder för informationsdelning för de olika delprojekten samt möjliggörande av informationsdelning mellan olika spårbarhetssystem. Fråge­ställningar inom arbetspaketet inkluderar informationsintegration och -delning mellan olika system.

Arbetet ska säkerställa informationsdelning mellan olika delsystem och aktörsgrupper genom att koordinera arbetet kring informationsdelningsstandarder och integreringen av dessa. Det inkluderar både vilken information som ska delas samt hur detta ska göras. Spårbarhet och informationsdelning ger en ökad transparens kring produkter och tillgångar i form av bl.a. innehåll, funktion, kvalitet, status, slitage, brukande och kan på så vis bidra till att uppnå mer cirkulära produkt- och materialflöden.

Kontakt

Sophie Charpentier

Delprojektledare
Chalmers Industriteknik