KEEP – Spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter i ett cirkulärt system

KEEP – Spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter i ett cirkulärt system

Sophie-Charpentier-1080-x-1080-1

KEEP syftar till att utveckla ett spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter (EE) för att främja och effektivisera hållbar nyproduktion, återanvändning och materialåtervinning.

I KEEPs föregående steg (UDI 1-2, 2018-2021) utvecklades en prototyp (innehållandes reella data) för hur ett spårbarhetssystem kan se ut. I denna nästa fas av KEEP ska fullskaliga tester genomföras tillsammans med aktörer kopplade till EE-produkters hela livscykler. Inom projektet kommer även en grund för en informationsdelningsstandard utvecklas.

Aktiviteter i delprojektet:

A1) Informationsdelningsstandard: Utveckling av en grund för en internationell informationsdelningsstandard ska säkerställa informationsdelning mellan olika aktörsgrupper i EE-produkters livscykler oavsett spårbarhetslösningen.

A2) Produktion och försäljning: I KEEP steg 2 utvecklades en prototyp för att visualisera hur producenter kan dela data om sina produkter. Nu kommer skarpa tester utföras där producenter och återförsäljare samlar in data om en eller flera produkttyper, märker ett antal produkter med en unik identitet och sätter dessa produkter på marknaden.

A3) Återanvändning och materialåtervinning: Ankomsten till en återbruksanläggning identifierades i KEEP steg 2 som en lovande plats och tillfälle för att börja spåra produkter som inte redan tilldelats en unik identitet vid nyproduktion. I KEEP steg 2 utvecklades en prototyp för ett system för att påbörja spårbarhet i början av samt i och med åter­bruks­processen. Detta system kommer nu testas i två olika testmiljöer hos både återanvändare och åter­vinnare.

A4) Affärsmodeller, utvärdering och gränssnitt: I denna aktivitet fångas utfallet av testerna inom A2 och A3 upp för att bl.a. utvärderas m.a.p. på funktionalitet och användargränssnitt.

Partner
Chalmers Industriteknik, Boid, ASCDI, Blippa, ChainTraced, Circularise, Clas Ohlson, Dustin, El-Kretsen, Foxway, GIAB, GS1 Sweden, Kezzler, Lenovo, Trapper Data, Norsirk, Scandigruppen, Smithereens, TCO Development, Telia, Techbuddy, The Circularity Hub, Transparent, Twist Solutions.

KEEP syftar till att utveckla ett spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska produkter (EE) för att främja och effektivisera hållbar nyproduktion, återanvändning och materialåtervinning.

I KEEPs föregående steg (UDI 1-2, 2018-2021) utvecklades en prototyp (innehållandes reella data) för hur ett spårbarhetssystem kan se ut. I denna nästa fas av KEEP ska fullskaliga tester genomföras tillsammans med aktörer kopplade till EE-produkters hela livscykler. Inom projektet kommer även en grund för en informationsdelningsstandard utvecklas.

Aktiviteter i delprojektet:

A1) Informationsdelningsstandard: Utveckling av en grund för en internationell informationsdelningsstandard ska säkerställa informationsdelning mellan olika aktörsgrupper i EE-produkters livscykler oavsett spårbarhetslösningen.

A2) Produktion och försäljning: I KEEP steg 2 utvecklades en prototyp för att visualisera hur producenter kan dela data om sina produkter. Nu kommer skarpa tester utföras där producenter och återförsäljare samlar in data om en eller flera produkttyper, märker ett antal produkter med en unik identitet och sätter dessa produkter på marknaden.

A3) Återanvändning och materialåtervinning: Ankomsten till en återbruksanläggning identifierades i KEEP steg 2 som en lovande plats och tillfälle för att börja spåra produkter som inte redan tilldelats en unik identitet vid nyproduktion. I KEEP steg 2 utvecklades en prototyp för ett system för att påbörja spårbarhet i början av samt i och med åter­bruks­processen. Detta system kommer nu testas i två olika testmiljöer hos både återanvändare och åter­vinnare.

A4) Affärsmodeller, utvärdering och gränssnitt: I denna aktivitet fångas utfallet av testerna inom A2 och A3 upp för att bl.a. utvärderas m.a.p. på funktionalitet och användargränssnitt.

Sophie-Charpentier-1080-x-1080-1

Partner
Chalmers Industriteknik, Boid, ASCDI, Blippa, ChainTraced, Circularise, Clas Ohlson, Dustin, El-Kretsen, Foxway, GIAB, GS1 Sweden, Kezzler, Lenovo, Trapper Data, Norsirk, Scandigruppen, Smithereens, TCO Development, Telia, Techbuddy, The Circularity Hub, Transparent, Twist Solutions.

Motivering

Den övergripande målsättningen med KEEP är att utveckla ett spårbarhetssystem för elektriska och elektroniska (EE) produkter för att uppnå en ökad cirkularitet av sådana produkter. Sett till bland annat stora produktionsvolymer, komplexa materialinnehåll, korta livscykler samt betydande avfallsmängder, finns det god anledning att aktivt verka för att minska EE-branschens miljö- och klimatpåverkan. Idag är för många aktörer information om EE-produkters ursprung, sammansättning samt instruktioner för reparation, demontering och hantering vid slutet av deras livscykler ofta otillgänglig. Ett spårbarhetssystem kan möjliggöra delning av denna typ av data och på så vis underlätta för sådana aktörer, som på något sätt är involverade i produkternas livscykler, att till exempel förlänga deras livslängd, bibehålla deras värde och i sin tur minska avfallet.

KEEP startade som en förstudie år 2018 med finansiering från Vinnova inom programmet UDI steg 1-2 (2018-2021). Idag har KEEPs projektgrupp växt ytterligare och ser en stor nytta med att tillsammans bygga vidare på det arbete och de lovande resultat som hittills genererats. Som ett av flera delprojekt inom Trace4Value ser projektgruppen i KEEP en stor potential i att nå tydliga synergieffekter ihop med övriga delprojekt. Chalmers Industriteknik (CIT) som leder KEEP arbetar med forskningsnära utvecklingsprojekt i samverkan med näringsliv, offentlig sektor och akademi/institut. Med cirka 100 anställda, varav majoriteten med forskarutbildning, har man en stor erfarenhet av att delta i och leda offentligt finansierade forsknings- och innovationsprojekt, såväl nationellt som internationellt. CIT har en omfattande verksamhet och kompetens inom områdena energi, material, design, digitalisering och cirkulär ekonomi.

Som projektledare för KEEP vill CIT säkerställa att det läggs en grund för en informationsdelningsstandard för EE-produkter som inkluderar både vilken information som ska delas och hur detta ska göras, där producenter och återförsäljare samt återanvändare och återvinnare matchas med lämpliga testmiljöer baserat på vilka förutsättningarna är samt vad de vill testa. Genom att genomföra och utvärdera tester samt vidareutveckla den tekniska lösningen bakom spårbarhetssystemet, vill CIT gärna delta i dialogen angående utformning av spårbarhetstsystem – inte bara i Sverige utan även inom EU.