Hoppa till innehåll

Kunskapslyft inom spårbarhet nödvändigt för att stärka svensk konkurrenskraft

3 juli 2023

Svenska företag måste kunna möta de ökade krav på spårbarhet som väntas. Men som det ser ut idag är många dåligt rustade. Det visar en kartläggning gjord inom delprojektet Trust4Value.

De närmsta åren väntas kraven på spårbarhet för produkter och material skärpas markant, exempelvis genom digitala produktpass. För att möta kraven måste företagen bland annat kunna visa vad produkter och material innehåller, var de kommer ifrån och hur arbetsförhållandena sett ut genom hela kedjan.
Men för att företag och organisationer ska kunna klara detta krävs riktad information och ett generellt kunskapslyft. Det blev tydligt i en undersökning genomförd inom det Vinnova-finansierade projektet Trust4Value, där forskningsinstitut, standardiseringsorgan samt flera tongivande företag inom området spårbarhet ingår.

I undersökningen svarade 25 företag på en enkät och ytterligare tio företag intervjuades lite mer på djupet om kunskapsläget när det gäller spårbarhet.

– Vi fick ganska få svar på enkäten vilket vi tolkar som att medvetenheten generellt inte är så stor. Även i våra intervjuer med organisationer, som får anses vara relativt intresserade, visade svaren i flera fall på generellt behov av ökad kunskap i ämnet, säger Karin Vestlund Ekerby, projektledare på SIS, Svenska institutet för standarder, som lett undersökningen om kunskapsläget. 

Information saknas i vissa fall

Företag och organisationer vet att kraven på spårbarhet kommer att öka men ser ofta inte var de ska börja för att kunna möta dem. Av de 25 som svarade på enkäten angav 20 att de saknade information från tidigare led.

– Kanske ser de inte heller alltid nyttan av att dela information, att spårbarhet blir ett stöd i cirkulär ekonomi, resurseffektivitet och för att visa att arbetstagare i hela kedjan har skäliga villkor, säger Karin Vestlund Ekerby.

Vad behöver svenska företag för att stå bättre rustade?

– Företagen behöver få möjligheten att samarbeta kring detta. Det är inte lätt att lösa på egen hand. Myndigheterna behöver också utforma sina krav så att existerande system fungerar och kan byggas vidare på, säger Karin Vestlund Ekeby.

Utbildning behövs

På det övergripande planet är det ett problem att det saknas ett gemensamt språkbruk för att skapa en god dialog och förståelse mellan aktörer inom samma bransch, mellan branscher och mellan länder.

– Detta försvårar kommunikation och överförande av data och i slutändan därmed även resurseffektiv och cirkulär hantering av resurser på ett betydande sätt, säger Karin Vestlund Ekerby.

Kartläggningen visar att organisationer vill veta vad som ska rapporteras och i vilket format och att det behövs en grundläggande utbildningsinsats som kan ges brett till alla. Det vidare arbetet i Trust4Value kommer därför att första hand fokusera på insatser som kan lyfta kunskapen hos svenska företag och organisationer generellt.

Inte tillräckligt förberedda

Sophie Charpentier på Chalmers Industriteknik är projektledare för Trust4Value. Hon ser flera risker med att svenska företag och organisationer inte är tillräckligt förberedda för kommande spårbarhetskrav.

– Om de väntar för länge kommer de att vara tvungna att göra väldigt mycket på kort tid när de nya reglerna väl börjar gälla. Just nu är det lite moment 22 kring exakt hur man förbereder sig, vi vet att det kommer regler men vi vet inte exakt vilka, säger hon.

Exempelvis väntas den övergripande lagstiftningen som ska reglera spårbarhet för produkter vara på plats tidigast 2024 medan de första produktpassen väntas vara införda 2026-2027. Det finns dock en del generella åtgärder att rekommendera redan nu.

-De företag som tex inte digitaliserade, de måste påbörja det som ett första steg. Att delta i aktiviteter kring spårbarhet, som att ta kontakt med vårt projekt eller den större satsningen Trace4Value, där vi ingår, är ett bra sätt att få omvärldsbevakning och följa arbetet, säger Sophie Charpentier.

Under hösten 2023 kommer Trust4Value att erbjuda ett antal utbildningsinsatser, öppna för alla. Där kommer företag och organisationer att få både konkreta råd kring digitalisering, hur produkt- och leverantörsdata kan struktureras och vilka andra förberedelser som kan göras redan idag.

Vill du komma i kontakt med Trust4Value?  Kontakta sophie.charpentier@chalmersindustriteknik.se

Om Trust4Value

Syftet med projektet är att kraftsamla inom området spårbarhet genom att på bred front öka organisationers kunskap om och förståelse för hur data som genereras inom spårbarhetskedjan kan nyttjas för att möta de krav som ställs i existerande och kommande lagstiftning, och hur dessa påverkar den egna verksamheten så väl som ledet före och efter.

Projektet leds av Chalmers industriteknik som genomför arbetet tillsammans med GS1 Sweden, RISE, Svenska institutet för standarder (SIS), TCO development, QCM och Axfoundation.

Trust4Value pågår fram till slutet av 2023.

Läs mer om projektet